Home

Grundvattenförekomst karta

Grundvatten­kartvisare - SG

Grundvatten­kartvisare. Här hittar du SGUs kartvisare med information om Sveriges grundvattentillgångar. Du kan till exempel hitta uppgifter om brunnar och provstationer för att övervaka förändringar i grundvattennivåer och grundvattenkemi Kartan utgår från ett urval av de 330 observationsrör i SGUs grundvattennät där nivån mäts två gånger per månad, datum som redovisas i attributet date är satt till den 15:de i varje månad men redovisningen gäller ett medelförhållande under månaden SGU tar fram förslag till grundvattenförekomster samt deras lokalisering och gränser. Geometrierna grundar sig främst på uppgifter från lokala jordartskartor och hydrogeologiska kartor med efterföljande tolkning av grundvattenförekomsternas utbredning. Uppgifter om grundvattenförekomsternas lokalisering och gränser finns i VISS Kartvisaren Grundvattenmagasin innehåller information om utbredning och uttagsmöjligheter vid större grundvattenmagasin. Det finns även information om grundvattnets strömningsriktning, grundvattendelare, ytvattenkontakter, tillrinningsområden, låggenomsläppliga lager ovanpå magasin, delområden och kartläggningsmetoder

`-Fontaine De Vaucluse ` - Provence - Frankrike Arkivfoto

Kartvisaren är en tjänst där du kan titta på kartor direkt i din webbläsare. Den visar ett urval av den geologiska information som SGU kan erbjuda och det finns flera olika kartvisare med olika innehåll att välja mellan. Tanken är att du ska arbeta med kartvisaren direkt på vår hemsida, och genom att välja olika informationslager och zoomningssteg så förändrar du innehåll och. Kartan kan även öppnas i enklare utförande vilket passar bra för mindre skärmar. Innehåller statusklassningar, miljökvalitetsnormer och indelning av vatten. Film om enkla kartan. Status, risk, påverkan och åtgärder förvaltningscykel 3 (VISS-uttag 2020-09-01), se Karta nedan. För att en grundvattenförekomst ska nå god kvantitativ status får det inte finnas mänsklig påverkan på grundvattenförekomsten som leder till betydande skada på ett grundvattenberoende terrestert ekosystem (direktiv 2000/60/EG)

Öppna data för grundvatten - SG

 1. Se också grundvattenförekomst. Ytvattenstatus Enligt definitionen i Vattendirektivet (Artikel 2) allmän benämning på statusen hos en ytvattenförekomst, som bestäms av dess ekologiska status eller dess kemiska status, beroende på vilkendera som är sämst
 2. Grundvattenförekomst (EUCD) Jordart. Grundvattenmagasin. Sök stationer Återställ val och sökresultat Visa på karta Ladda ned data; Inga stationer valda. Max 8 stationer kan väljas för diagramvisning samtidigt.
 3. Senaste nytt i VISS. MKN syns igen 2021-04-01 Efter att MKN tagit en utflykt till blåkulla på skärtorsdagen så är de nu tillbaka på sin rätta plats i VISS.; Vad betyder förslagen på åtgärder? 2021-03-29 Under vattenmyndigheternas samråd uppstår många frågor om vad förslagen på åtgärder i VISS egentligen betyder. Förslagen i VISS är inte juridiskt bindande
 4. Ett direkt beroende uppstår sannolikt när vatten från en grundvattenförekomst står för vattentillförseln i stor utsträckning eller under en stor del av året. Om ett specifikt ekosystem ska bedömas som direkt beroende bör avgöras utifrån förutsättningarna på den specifika platsen. Detta är en del av kartläggningen.

Laddar kartan.... VISS (VattenInformationsSystem Sverige) är en databas som har utvecklats av vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och Havs och vattenmyndigheten. VISS förvaltas idag av Länsstyrelsen i Jönköping

Beskrivning av grundvattenförekomster - SG

grundvattenförekomst innebär att grundvattenmagasinet ska medge uttag av betydande mängder grundvatten. Karta 1 Grundvattenförekomsternas lokalisering och gränser. 4 Antal grundvattenförekomster i olika typer av grundvattenmagasin, Norra Östersjöns vattendistrikt Grundvattenförekomst vid Fredriksdal (SE653900-159609).. 14 Förutsättningar TECKENFÖRKLARING HYDROGEOLOGISKA KARTOR..... 44. 6 1. Sammanfattning Ett av Trafikverkets projektmål är att Ostlänken ska vara förenlig med ett långsiktigt. Grundvattenförekomsternas lokalisering visas i Karta 1 nedan. Antal grundvattenförekomster i olika typer av grundvattenmagasin, Södra Östersjöns vattendistrikt. Typ av grundvattenförekomst Antal vattenförekomster Sand- och grusavlagring 539 Sedimentär berggrund 64 Urberg 94 Övrigt (morän/svallsandsakvifer) 5 Summa 70

Grundvattenmagasin - SG

 1. Karta över grundvattenförekomst vid Söderköping. Hydrogeologisk bedömning bergsskärning Slussporten 4 (9) Uppdragsnummer Datum Revisionsnummer US18162 2018-09-05 L:\Uppdrag\US18162 Hydrogeologisk bedömning Söderköping\Text\Arbetsmaterial\Hydrogeologisk bedömning bergsskärning Slussporten 2018-09-05.doc
 2. Grundvattenförekomst (EUCD) Jordart. Grundvattenmagasin. Sök stationer Rensa val och sökresultat Visa på karta Ladda ned data; Inga stationer valda. Max 8 stationer kan väljas för diagramvisning samtidigt.
 3. (Tabell 1). Grundvattenförekomsternas lokalisering visas i Karta 1 nedan. Antal grundvattenförekomster i olika typer av grundvattenmagasin, Bottenhavets vattendistrikt. Typ av grundvattenförekomst Antal vattenförekomster Sand- och grusavlagring 723 Sedimentär berggrund 70 Urberg 145 Övrigt (morän/svallsandsakvifer) 38 Summa 976 Tabell 1
 4. 3.2.3 Grundvattenförekomst SE671605-146879 (del av Badelundaåsen) Grundvattenförekomsten är en sand- och grusförekomst och porakvifer. Den kemiska grundvattenstatusen 2009 för grundvattenförekomsten är god och det anges ingen risk Figur 4 Karta från VISS över grundvattenförekomsten SE671605-146879
 5. är wb_type typ av grundvattenförekomst enligt värdeförråd url_viss url till förekomsten i VISS länk till vattenmyndigheternas beskrivning scale digitaliseringsskala noggrannhet för objektets avgränsning horizont lagerordning ordning i djupled, 1 = överst
 6. Vattenskyddsområde Handbok med allmänna råd Handbok 2003:6 · september 2003 MILJÖBALKEN Efter den 1 juli 2011 ansvara

Kartvisaren - SG

Karta 10 Riskbedömning för näringsämnen i grundvatten i Norra Östersjöns vattendistrikt. Södra Östersjön Diffust läckage från jordbruksmark bedöms vara den största källan till kväveföreningar (nitrat, nitrit och ammonium) i grundvatten och ger upphov till betydande påverkan i 143 vattenförekomster i distriktet Grundvattenförekomst: MSCD WA79476230 (Växjöåsen Åby) Sammanfattning Grundvattenmagasinen Växjöåsen Åby och Växjöåsen Jule är båda belägna vid Helgasjöns östra strand i Växjö kommun. Grundvattenmagasinen inryms i två delar av Växjöåsen. Maga­ sinen är vardera ca 2 km långa och deras sammansättning är sandig till grusig nen ska utgöras av kartor och beskrivande text. Det är lämpligt att spara den samlade dokumentationen som en pdf-fil. Om grundvattenmagasinet är klassat som en grundvattenförekomst inom vattenförvalt - ningen bör pdf-filen göras tillgänglig via VISS. Förutom de uppgifter som framkommer i kart - läggningen bör även följande.

Kartor - Lansstyrelse

Relationen mellan grundvatten och skyddade områden på ytan kan vara komplicerad. I en karta kan grundvattnets geografiska utbredning överlappa utbredningen av skyddade områden på ytan, men de skyddade områdena saknas i registret över skyddade områden för den specifika grundvattenförekomsten Grundvattenförekomst Fig neby Aneby a an en Bredes d Sunn r- Flisby kilometer Flïsbysjön nutstor Rosit SGU Sveriges geologiska undersökning Kartan bygger på SGUs jordarts- och grundvatteninformation Sårbarhetskarta Hög, med betydande grundvattenmagasin Hög Måttlig Låg Ok assad 171500 I Nättrabyåns avrinningsområde är 10 vattendrag, 6 sjöar och 1 grundvattenförekomst utpekade som vattenförekomster enligt vattenförvaltningen. Dessutom finns 72 vattendrag och 64 sjöar registrerade som övrigt vatten i databasen VISS. Kartan nedan visar avrinningsområdets vattenförekomster. Informationen är hämtad från VISS Kartgenerator - SG O m mätningar visar att halten av ett ämne som omfattas av den kemiska statusen, överskrider sitt gränsvärde enligt bedömningsgrunder får vattenförekomsten statusen Uppnår ej god kemisk status (ytvatten) eller Otillfredsställande (grundvatten). Åtgärder måste då genomföras för att nå god kemisk status.. Ytvatten Ämnen och gränsvärde

Kartorna i Gis-stödet är ett stöd för beslut om skyddsnivå enligt 2 kap. 3 § MB och baseras på de sex kriterier för hög skyddsnivå som tas upp i AR Små avlopp om grundvattenförekomsten bedöms riskera att inte uppnå god status samt vilka parametrar som bedöms utgöra ett problem Den grundvattenförekomst som Uppsala-och Vattholmaåsarna utgör har en mycket stor potential att långsiktigt försörja en växande befolkning i Uppsala. GIS kartor, beräkningsmoduler och underlagsdata. I dessa PM . Grap nr Uppdragsnummer Version 18116 650184 1.

3.10 Förändrade grundvattennivåer Vattenmyndighetern

Tabell 2: Grundvattenförekomst. Grundvatten-förekomst Kemisk status Kvantitativ status MKN Kommentarer Sundsvallsåsen SE692090-157723 Otillfreds-ställande God God kemisk status med tidsfrist till 2027 för Pb, Bensen, Benso(a)pyren, PAH och Ni God kvantitativ status Ej god kemisk status beror på för höga halter av Pb, Bensen Karta från VISS över grundvattenförekomsten SE671605-146879 3.3 Grundvatten Grundvattenströmningen är generellt riktad mot Dalälven längs hela sträckan och där vägen löper på hög bank nära Dalälven ligger grundvattennivåerna mycket lågt i förhållanden till vägen

Grundvattenförekomsten har i detta fall definierats av vattenmyndigheten som det område där ett betydande uttag från grundvattenmagasinet kan ske. Kartan är Figur 34 i SGU (2008b). Slättmalm är lokaliserat med en röd asterisk. * * SGU, 2008 #2803. SGU, 2008 #2803. Uppdrag: 287717, MKN Vårsta grundvattenförekomst 2019-05-0 6) en karta med beskrivning av det område där projektet orsakar skada eller olägenhet och av det område som sökanden ansöker om nyttjande- eller lösningsrätt till, 7) uppgifter om vattenhushållningsprojekt som kan påverkas av genomförandet av projektet eller som kan inverka på genomförandet av projektet, samt uppgifter o 2.1.3. Grundvattenförekomst 8 2.1.4. Brunnar 8 2.2. Befintlig vägavvattning 9 2.3. Riktlinjer för dagvattenhantering 10 2.4. Transporter med farligt gods - spridningsrisker till vatten 10 2.5. Risker vid klimatförändringar och extrema flöden 10 2.5.1. Översvämningsområden 13 2.6. Befintliga ledningar 15 3. SLUTSATS 16 3.1 sträcker grundvattenförekomsten Södertäljeåsen-Södertälje ut sig. Åsen har enligt miljökvalitetsnormerna för grundvatten klassificerats till en god kvantitativ status samt en otillfredsställande kemisk status. Flödesberäkningar har utförts enligt önskemål i förfrågningsunderlaget från Södertälje kommun skyddsvärda grundvattenresurser i kommunen, se karta i kapitel 3.3.1. 3.2 Känsliga recipienter . 3.2.1 Strandbadvatten . Nedan följer en sammanställning av identifierade badplatser inom Rättviks kommun. Badplatserna redovisas även på karta i kapitel 5.2.4 . Badplats Recipient Prov-tagning Kommentar Kommunala badplatser Furudalsbadet.

Karta över alla badvatten. Fornlämningar. Riksantikvarieämbetets har information om fornlämningar och kulturhistoriska lämningar, också vilket underlag som behövs inför en tillståndsansökan för verksamheter som ligger i anslutning till en grundvattenförekomst Skydd av grundvattenförekomst (SE651211-145255), semitäta av diken. Utförande av semitäta diken för att förhindra förorening av grundvattenförekomst. Krav på semität slänt gäller från vägens beläggningskant och ut till bakslänt på dike upp till nivån dikesbotten +0,5m. Gäller diken vid följande sträckor längs väg 50 med avseende på grundvattenförekomst och redo— visas på kartan för landskapsanalys . Inom planområdet finns cirka 130 st fritidshus på arrenderade tomter, cirka 40 permanentbostäder i fri liggande villor samt militära förrådsmagasin i den central a delen. I nordöstra de len av området ligger samhällets idrottsplats Viktig och skyddsvärd grundvattenförekomst av regionalt intresse. Med regionalt intresse menas att även angränsande kommuner kan ha intresse av grundvattenförekomsten. Där finns klassningar och kartor över alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten

eventuella föroreningar som lakar från material når grundvattenförekomsten. Kartan nedan visar ett så kallat högsta beräknat flöde som kan uppnås inom angiven tidsperiod, 200 år. Bild 4 Kartbild som visar hösta flöde inom 200 år från Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps portal för översvämningshot Skyddsområdet föreslås ha den omfattning som framgår av karta i bilaga 1. Skyddsområdet är indelat i vattentäktszon (grovt tvärrandigt område), primär skyddszon avrinningsområdet för Abborrtjärn samt delar av den grundvattenförekomst som vattentäkten ligger inom. 1 : Föreskrifter för Tvärålund vattenskyddsområde. kartan i presentationen är dessa de röda och lila områden som ligger i riskzonen (mer än 40 p). Kartan ser då inte lika alarmerande ut som de övriga kartorna. Åtgärdsprogrammen (ÅP) omfattar de grundvattenförekomster som har dålig status och de som ligger i riskzonen att inte uppnå god status 2015. Varje år från och med 2011 sk 7:2 Karta förutsättningar - Kommunala planer och samhällsfunktioner (södra delen) 4 (29) 1. även påverka en grundvattenförekomst som omfattas av miljökvalitetsnormer. I anslutning till Marieborgsvägen norr om centrala Norrköping finns värdefulla ädellövmiljöer so KARTA A - UTGÅNGSLÄGE NATUR- OCH KULTURVÄRDEN Riksintresse för kulturmiljövården Natura 2000-område Riksintresse för naturvården RIKSINTRESSEN MARK Stort opåverkat område Ängs- och betesmark VATTEN Nationellt värdefullt vatten Grundvattenförekomst Kulturhistoriskt värdefull vägsträcknin

Riksarkivet bevarar vårt gemensamma minne.Vi värnar rätten till demokratisk insyn och den enskildes rättssäkerhet samt skapar vägar till kunskap om vår framtid. Provtagning och analys av grundvatten utförs enligt detta dokument för att registrera långsiktiga förändringar och bedöma status i grundvattnets kemi till följd av mänsklig påverkan

Y - Viss - Lansstyrelse

grundvattenförekomst av kommunalt intresse. Leksands kommun har inget intresse av dessa grundvattenresurser eftersom vattentäkterna ligger utanför kommungränserna. Årboheden är av intresse för Falu kommun och Sångenåsen av intresse för Gagnefs kommun. Barkdal har tilldelats klass 3 vilket innebär övrig grundvattenförekomst Utdrag från karta över strategiska platser för Gällivare sameby. Rödmarkering avser planområdet. Källa: Sametinget. 8 Friluftsliv Planområdet ligger som närmast cirka 3 km från Bodens tätort (Svartbyn) och är därmed lättillgängligt för många av kommunens invånare Respektive grundvattenförekomst skyddas av vattenskyddsområdena Hammarby, Rotsunda och Ström. E4 Häggvik - Arlanda passerar även två sjöar Norrviken och Fysingen samt korsar tre vattendrag, Edsån, Verkaån och Märstaån- Karta från Sveriges geologiska undersökning (SGU) Att lera och silt överlagrar hela grundvattenförekomsten (även den del där postglaciala sand utgör ytjordart) visas i SGUs grundvattenkarta över Halmstad kommun (SGU, 2007), se figur 6. Denna lagerföljd framgår även av SGUs karta över känslighet för infiltration för föroreningar (SGU, 1986) dä Kartan visar de platser som inven-terats, från och med hösten 2015 till och med sommaren 2017, i grundvattenförekomsten och som inte sinar vid årets lägsta grundvattennivåer. Källor är också känsliga, grundvattenberoende ekosystem, och SGU samarbe

Kartvisare och diagram för nivåer per mätstatio

2: Karta - Natura 2000-område och grundvattenförekomst 3: Provpunktskarta 4a: Uppmätta halter av tungmetaller (arsenik, koppar och krom) 4b: Uppmätta halter av tungmetaller (zink och kobolt) 5: Uppmätta halter av dioxiner 6: Uppmätta pH- och TOC-värden 7: Resultat förorenad mark 8: Riskbedömning enligt MIF Grundvattenförekomsten Färlöv-Vinnö enligt vattenkartan (www.vattenkartan.se) Undersökningsarbetet har inletts med att de ur grundvattensynpunkt viktigaste geologiska framställningen av kartan samt vissa bilder i beskrivningen har gjorts med hjälp av geografiska informationssystem (GIS) flygsand, se figur 5. Att lera och silt överlagrar grundvattenförekomsten (och underlagrar den postglaciala sanden) framgår av SGUs grundvattenkarta (SGU, 2018) se figur 6 samt SGUs karta över känslighet för infiltration för föroreningar (SGU, 1986) där lagerföljden i området beskrivs som yt Ingen grundvattenförekomst berörs av planområdet och det finns inga vattenbrunnar enligt SGU:s brunnsregister. Närmaste grundvattenförekomst är Enligt kartan för dikningsföretaget har det varit ett öppet dike längs skogsmarken mellan avdelning 35 och 32 (nr 3 i figur 6) Grundvattenförekomst Influensområde för luftr c=ŽlStoppområde för luftrur Influensområde för väd Stoppområde för väder Skogsmark Bebyggelse Sankmark Odlad mark Riksintresse Busslinjer Kanotleder Kraftledning Stor Detaljplanelagt område Järnväg Mindre väg Större väg mten Kvarn Önn Holmb Idemarsviks kommun ann. s - -xxxxx Storsj

Välkommen till VIS

Grundvattenberoende terrestra ekosystem - SG

Grundvattenförekomst Enligt definitionen i Vattendirektivet (Artikel 2) en avgränsad volym grundvatten i en eller flera akviferer. Grundvattenförekomst kan också definieras som grundvatten i ett grundvattenmagasin. Se även ytvattenförekomst. Grundvatteninfiltration När vatten tränger ner i marken kallas det infiltration är höga. SGUs kartor visar på höga uranhalter i regionen och sjösedimentprofiler i Norrviken och Edsviken visar en hög bakgrundshalt av arsenik (Ekoz 2018, Kommunens miljögiftsdata). Nulägesbeskrivning och åtgärdsbehov Nedan beskrivs nulägesstatus och åtgärdsbehov för grundvatten. Först görs detta på e Grundvattenförekomsten Färlöv-Vinnö enligt vattenkartan (www.vattenkartan.se) Undersökningsarbetet har inletts med att de ur grundvattensynpunkt viktigaste geologiska bildningarnas gränser överförts till topografiska kartblad i skala 1:50 000 Där finns klassningar och kartor över alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Större vatten är indelade i så kallade vattenförekomster, dvs. sjöar större än 1 km 2 och vattendrag med ett tillrinningsområde större än 10 km 2 En karta över de nätverk för övervakning som upprättas för de syften som anges i 7 kap. och en redovisning i kartform över resultaten av de övervakningsprogram som genomförts i enlighet med dessa bestämmelser när det gäller tillståndet för ytvatten (ekologisk och kemisk status), grundvatten (kemisk och kvantitativ status) och skyddade områden

Vid infiltration av slamavskiljt hushållsspillvatten ska skyddsavståndet till dricksvattentäkt motsvara grundvattnets transportsträcka under minst 2-3 månader (Naturvårdsverket, 2003).Förutom att se till att kravet på omättad zon uppfylls, se Vertikalt avstånd mellan infiltrationsnivå och grundvatten, ska avloppsanläggningar i största möjligaste mån lokaliseras nedströms. PFAS är syntetiskt framställda kemikalier. Ibland kallas de även för högfluorerade ämnen. PFAS finns i miljön och har förorenat dricksvattnet på flera ställen i Sverige. Föroreningarna berör många aktörer i samhället och många myndigheter är involverade. Den här guiden är ett försök att guida dig rätt bland flera myndigheters information om PFAS Referensförhållanden i olika regioner och olika grundvattenmiljöer. Luftburna föroreningars effekter på grundvattnets kemiska sammansättning. Klimatförändringar och dess effekter på grundvattnets kemiska sammansättning. Effekter på grundvatten av föroreningar från punktkällor

Enligt VISS-registret finns en statusklassad ytlig grundvattenförekomst öster om RV 50, precis öster om Luxorfastigheten, och som sträcker sig till Motalaviken i söder 2. Denna förekomst sammanfaller delvis med ovan nämnda grundvatten-magasin enligt SGU. Det är eventuellt så att VISS-kartan bygger på en senare Delar av planområdet går enligt svensk vattenförvaltning över grundvattenförekomsten Sundsvalls tätort (SE692090-157723, WA15114023) med totalt storlek på 3 km 2 . (VISS, Sundsvalls tätort) Ingen grundvattenförekomst berörs av planområdet och det finns inga vattenbrunnar enligt SGU:s brunnsregister. Närmaste grundvattenförekomst är Motala-Klockrike som är en sedimentär bergförekomst. Avståndet är ca 2 km. Boren högsta vattennivå kommer inte påverka planområdet då marken i det aktuella området ligger högre •Grundvattenförekomst . Val av förklaringsmodell En heltäckande relativ värdering av våra grundvattenmagasin • isälvsavlagringar Vita fläckar på kartan (olika för olika datamängder) Osäkerhetsanalys Varje pixel får ett osäkerhetsvärde Totala osäkerheten beräknas Svenska kraftnät uses cookies to improve and personalize your visit to our website. By using this site you accept the use of these cookies. Learn more about cookies and how to disable them.. Options Accept all cookie

grundvattenförekomst inom planområdet. Figur 2. Planområdet (markerat med rött) ligger inom ett område som rinner av mot Långtarmen (bildkälla: karta Vatteninformationssystem Sverige, www.viss.lansstyrelsen.se bifogad karta. Friledning visas som heldraget streck och kabel i mark visas som streckad linje där 0,4kV är markerat i mörkblått. Jordlinor i mark visas ej i kartan. Vid ny korsande väg och GC-väg skall befintlig markkabel förläggas i rör. Enligt kundavtalet, Nät 2009 K § 7.3, får inte byggnader uppföras, marknivå Grundvattenförekomsten Borås utgörs av blottade isälvsavlagringar med goda uttagsmöjligheter, 5-25 l/s. Ingen vattentäktverksamhet och inga vattenskyddsområden existerar i förekomsten. Vägsträckan har placerats i riskklass 3 (måttlig risk) av 5. Risken karaktäriseras av sannolikhetsklass 5 av 5 och konsekvensklass 3 av 5 siktskarta över den grundvattenförekomst där täkten är belägen, 2) uppgifter om den grundvattentäkt för vilken man har för avsikt att fastställa ett skyddsområde, 3) en redogörelse för vilka faktorer inom området som utgör en risk för förorening av grundvattnet samt för andra omständigheter till följd av vilka det görs en ansökan o Kartor: Grundkartor från Lantmäteriet om inget annat anges . 2 (20)2 SAMRÅDSUNDERLAG SARVTRÄSK 2018-11-06 Grundvattnet är inte någon utpekad grundvattenförekomst. Grundvattnets strömning antas grovt följa topografin. Tillrinningsområdets yta omfattar cirka 75 ha

Miljögifter i Bottenviken | Vattenmyndigheterna

Tillrinningsområdet ligger inom Haninge kommun, varav merparten inom tätbebyggt område. Större delen av grundvattenförekomsten, med undantag för dess nedre sydöstra del, ligger under ett tätande jordlager, vilket bidrar till att skydda grundvattnet till viss del. En del av grundvattenförekomsten ligger i en sänka med äng och sumog Grundvattenförekomst Grundvattnet i ett grundvattenmagasin. Det kan beskrivas som en avgränsad volym grundvatten i en eller flera akviferer. Grundvattenmagasin En hydrauliskt sammanhängande del av en geolo-gisk formation, t.ex. en rullstensås. Grundvattenregim Grundvattennivåns normala variationsmönster under året översiktlig och baserad på regionala hydrogeologiska kartor eller annat översiktligt material. Grundvattenförekomstens bedömda utbredning illustreras med färgen magenta i Figur 2-1. Figur 2-1. Grundvattenförekomsten Jordbromalm markerat med färgen magenta och planområdet markerat med rött

den risk som förorenande ämnen i grundvattenförekomsten innebär för kvaliteten på vatten som tas eller är avsett att tas ur grundvattenförekomsten för användning som dricksvatten. 5. Medlemsstaterna skall redovisa den kemiska grundvattenstatusen för en grundvattenförekomst eller en grupp av grundvattenförekomster på kartor i enlighet med avsnitten 2.4.5 och 2.5 i bilaga V till. Delsträcka A är totalt cirka 5,8 km lång och löper över grundvattenförekomsten Halmstad. Förekommande jordarter och lagerföljd längs med delsträcka A är något svårtolkad eftersom SGUs olika jordartskartor och hydrogeologiska kartor ger delvis motstridig information. Enlig

Planområdet är beläget inom grundvattenförekomst för Vårsta (SE 656197-161424). För området gäller dricksvattenföreskrifter (SLVFS 2001:30). Recipient för kommunala dagvattenledningar är Malmsjön. Utsläpp av dagvatten från nya eller ombyggda hårdgjord Kommunen har missat att lägga in den grundvattenförekomst som ligger inom föreslaget LIS - område. Kommunen har lagt in en karta över denna förekomst och skrivit in att stor hänsyn behöver tas vid exploatering. Detta LIS - område ligger inom kulturmiljö (Laiksjö AC 52) och det finn Figur 3. Grundvattenförekomst. Källa: VISS. I SMHI:s karta över delavrinningsområden kan man se att området är indelat i två delområden, se figur 4. Dagvatten från den norra delen av området avrinner via norra diket norrut mot Toppebäcken. Bäcken är ett biflöde till Nossan, som har sitt utlopp i Vänern Kartan visar den rödmarkerade fastigheten Korsängen 21:34, den blåmarkerade fastigheten Korsängen 21:36 samt det gulmarkerade området A som dagvattenutredningen gäller för. form av nedströms ytvattenförekomst och grundvattenförekomst samt plangenomförandets påverkan på dessa Vi utgår från att den karta som åsyftas är den som visar grundvattenförekomsten kallad Mellersta Gotland - Roma. Cementas verksamhet ligger inom denna grundvattenförekomst men det innebär inte att den ansökta verksamheten påverkar grundvattenförekomsten i hela detta område utan enbar

och i norra delen består markmaterialet av lera. Observera att kartan visar en översiktlig bild av jordartsförhållandena i området, innan byggnationen påbörjas måste en mer utförlig geoteknisk undersökning utföras. Då kan med fördel även grundvattennivåerna kontrolleras. Figur 3 Grundvattenförekomsten (markerad med lila) sammanfaller i det närmaste med Gästrike Vattens s.k kärnområde för grundvatten. Sekundärt vattenskyddsområde visas i blått

I denna grundvattenförekomst finns även den kommunala Lysegårdens vattentäkt. I Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen (GR, 2014) Bilaga Bilaga - Karta-lägre nivån i grustäkten . Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2020-09-10 Sida 8 (49) MILJÖ OCH BYGGNADSNÄMNDEN Justeras sig Handens grundvattenförekomst Handen är den största grundvattenförekomsten i Tyresån, med en teoretisk kapacitet om drygt 15 miljoner kubikmeter. De södra och västliga delarna av grundvattenförekomsten består av naturmark som hör till Rudans naturreservat. Sjöarna Övre- och Nedre Rudan ligger i direkt anslutning till grundvattenmagasinet Det vatten som infiltreras når grundvattenförekomsten Jordbromalm. Området ligger dock nära gränsen till Handen grundvattenförekomst som är en reservtäkt Figur 3.1: Karta över utredningsområdet. Röd polygon visar planområdet. Gul streckad linje visar förhöjd sandbank

Karta ©Lantmäteriet/Metria, från eniro.se 2019-06-07. 3.1.1 GEOLOGI OCH HYDROGEOLOGI Enligt SGU:s jordartskarta utgörs de ytliga jordlagren på fastighetens östra delar av fyllning och de västra delarna av glacial lera (SGU, 2019). Grundvattenförekomst finns även i berggrunden med mindre goda uttagsmöjligheter (SGU, 2019) Dock kan en grundvattenförekomst i princip påverkas av hela dess tillrinningsområde. Enligt genomförd riskbedömning för grundvattenförekomsten föreligger ingen se karta 1 sid 7. Planområdet utgör en yta av cirka 10 hektar. Kommunen äger större delen av . 7

3.2 Grundvattenförekomst Vårsta Grundvattenförekomst Vårsta (SE656197-161424) utgörs av en sand- och grusförekomst. Kemisk och kvantitativ status bedöms av Vattenmyndigheten vara goda, men det finns risk att miljökvalitetsnormen god status inte uppnås vid målåret eftersom det finns en mycket stor potentiell föroreningsbelastning grundvattenförekomst, eller 2. att tillståndet hos en ytvattenförekomst försämras från hög status till god status. Ett undantag enligt första stycket får beslutas endast om 1. tekniska skäl eller orimliga kostnader utesluter att de fördelar som den nya verksamheten eller åtgärden bedöms medföra kan uppnås på något anna

mot grundvattenförekomsten Stöpen vars flödesriktning är mot norr. Strax nordost om utredningsområdet, finns en vattentäkt belägen i förekomst Stöpen. Vattentäkten fungerar som reservvattentäkt åt samhället Stöpen, Ulvåker och Väring (Plan för vattenförsörjning i Skövde kommun, 2017) dricksvatten. Av SGU:s karta över grundvattenmagasin i jordlager, se figur 4, framgår att området ligger i utkanten av den västra delen av Uppsalaåsen, samt att grundvattnets strömningsriktning i åsen är riktad åt sydost. Området är således även beläget inom Uppsalaåsen-Uppsala grundvattenförekomst (VISS1) grundvattenförekomst) X Idag har den ekologiska och kemiska statusen för berörd ytvattenförekomst Sömlingen (SE692878-156972) med huvudavrinningsområde Selångersån, klassificerats som måttlig med undantag av kvicksilver* och polybromerade difenyletrar, PBDE** (www.viss.lansstyrelsen.se, 2017-05-11) Enligt 2009 år beslut har grundvattenförekomsten god status avseende såväl kemisk och kvantitativ status, se figur 2 för utdrag från vattenkartan. Figur 2. Kartan visar den aktuella grundvattenförekomsten vars id är SE695425-148264. Observera att formationens utbredning i kartan är generaliserad Med hjälp av kartor har studier genomförts för att identifiera intressen i form av naturmiljö, rennäringsintressen, kulturmiljö, friluftsliv, förorenad mark och miljöfarlig verksamhet. Intressen har studerats inom 100 m på vardera sidan om befintlig luftledning. Intresseområdena har inhämtats digitalt från bl.a

 • Amaryllis Flower Tattoo.
 • Goda recept med färskost.
 • Acer Predator Helios 300 GTX 1060.
 • Xeljanz alopecia.
 • Tjockisar som ramlar.
 • Samoa resa.
 • Erikshjälpen Sundsvall.
 • Vasabladet sommarjobb.
 • VN Heimat Bludenz.
 • Tractordata Massey Ferguson 35X.
 • DR Congo Handball.
 • Lil Pump 2020.
 • StudyAlong kalmar.
 • How to remove parental control on Microsoft account.
 • Canon PIXMA iP7250 Driver.
 • Fylla på vätska bergvärme Nibe.
 • Mindhunter book summary.
 • Auburn meaning in bengali.
 • Morphe borstar recension.
 • Hyra grävmaskin Hallsberg.
 • Shimano kassett verktyg.
 • Mynt 1748.
 • Infradian rhythm.
 • Opel Combo omdöme.
 • Sulfatjon.
 • Ringar på vattnet webbkryss.
 • Blocket betalning bil.
 • Hofbräukeller Würzburg.
 • Open House Stockholm 2020.
 • Shanghai Restaurang.
 • Åhléns matta rea.
 • Jägermeister Wolfenbüttel Ausbildung.
 • Förtal metoo.
 • B 52 live stream.
 • Få igång vattenpump.
 • Gångstavar Stadium Outlet.
 • Syrianska FC matcher.
 • Sea level Maldives.
 • MySafety Försäkringar uppsägning.
 • Vem är kär i mig.
 • Investeringsstöd 2021.