Home

Energimyndigheten effektivisering

Energimyndighete

Energieffektivisering av fordon handlar inte bara om att ha en bränslesnål motor utan också om lägre vikt, minskat luft- och rullmotstånd och förbättrad drivlina. Det är också viktigt att fordon och drivmedel produceras på ett hållbart och energieffektivt sätt. Den forskning som Energimyndigheten finansierar handlar bland annat om Effektiv isolering av värmesystem begränsar temperaturfall, minskar energiförlusterna och ökar verkningsgraden på återvinningsaggregatet. Materialval och tjocklek är viktigt för att få rätt effekt. Energimyndigheten har testat vilken inverkan rörisoleringen har på driftekonomin Energimyndigheten har sedan 2010 ansvarat för administration och samordning av arbetet med Energieffektiva myndigheter utifrån förordning (2009:893) om energieffektiva åtgärder för myndigheter. Förordningen bygger på det så kallade Energitjänstedirektivet, som har ersatts av Energieffektiviseringsdirektivet (EED) För företagen är arbetet med effektivisering av energianvändningen även en fråga om lönsamhet och om att vara konkurrenskraftiga även i framtiden, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel. Energimyndigheten ska nu tillsammans med olika branscher/samhällssektorer formulera strategier för arbetet med energieffektivisering

Effektivisera ditt värmesystem - Energimyndighete

 1. Energieffektivisering kan uppnås genom tekniska åtgärder och genom beteendeförändringar. Effektivisering kan till exempel åstadkommas genom förbättrad isolering av byggnader eller genom att välja mer energieffektiva installationer och apparater, bland annat för belysning och ventilation
 2. Energimyndigheten utlyser 45 miljoner kronor inom programmet Energieffektivisering i transportsektorn. Projekt som kan få stöd inom denna utlysning ska tydligt bidra till ett energi- och resurseffektivt transportsystem. Sista ansökningsdag är 15 mars 2017. Sista dag för ansökan 2017-03-1
 3. Energimyndigheten skulle själv identifiera relevant arbetsprocess eller område för effektivisering. Arbetsförmedlingens uppdrag preciserades som att övergångar till både arbete och studier ska öka. Uppdraget till Finansinspektionen var att utarbeta metoder för att genomföra effektiviseringar i sin verksamhet och effektiviser
 4. Det sker ingen utbyggnad av ny storskalig vattenkraft i Sverige idag utan fokus ligger främst på miljöanpassningar och effektiviseringar av befintliga anläggningar. Energimyndigheten har nyligen tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten och Svenska kraftnät tagit fram en nationell plan för omprövning av vattenkraft som ska se till att alla Sveriges vattenkraftverk får moderna miljövillkor
 5. Regeringen har gett Ekonomistyrningsverket i uppdrag att ta fram ett metodstöd vid genomförandet av effektivisering i statsförvaltningen. Uppdraget innefattar även att samordna och ge stöd till Arbetsförmedlingen, Energimyndigheten och Finansinspektionen i deras arbete med effektiviseringsinsatser i respektive verksamheter
 6. skade utsläpp av luftföroreningar och av växthusgaser som påverkar klimatet. Energimyndigheten samordnar ett antal styrmedel för att
 7. Energimyndigheten har fått samordningsansvar av regeringen för arbetet med energieffektiva åtgärder inom den offentliga sektorn i Sverige. Den offentliga sektorn tilldelas i flera EU-direktiv3 en viktig roll som föregångare inom energi­ effektivisering. Den offentliga sektorn utgörs av myndigheter, kommuner och landsting
Certifiering ISO 50001

Energimyndigheten vill i sitt budgetunderlag se att det från 2021 avsätts 377 miljoner kronor till energieffektiviseringssatsningar, för att året efter gå upp till 428 miljoner. Energiminister Anders Ygeman säger till Altinget att det inte finns någon anledning till oro. Att vi ska nå 2030-målet, det står helt klart Energimyndigheten har Energispartips som hjälper boende i villor och lägenheter att få koll på hemmets energianvändning och ger förslag på åtgärder för att minska den. Tio enkla och snabba energispartips (energimyndigheten.se) Vad en kommun kan göra. Exempel på vad kommuner kan göra (utöver sin roll som fastighetsägare)

Under perioden 2002-2005 beviljade Energimyndigheten 715 mnkr till projekt som bedöms leda till energieffektivisering. De totala projektsatsningarna, inklusive övriga finansiärer, var 1,64 mdr kr. Energimyndigheten beviljade 565 mnkr till 244 projekt som leder till energieffektivisering inom ramen för anslaget för forskning, utveckling oc Energimyndigheten redovisar i denna rapport sitt underlag till Sveriges natio- nella handlingsplan för energieffektivisering, enligt ett regeringsuppdrag som ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast 31 december 2013 Källa: Vägen till ett enenerieffektivare Sverige, SOU 2008:110, Energimyndigheten, Energiläget 2007. Notera: För den industri som handlar med utsläppsrätter har en egen grov upattning av energieffektiviseringspotentialen gjorts utifrån IVAs tidigare projekt Energiframsyn. transporter bebyggelse industri energianvändning, tWh/år 160 140 120 10

Energimyndigheten bedömer att vita certifikat har små möjligheter att kostnadseffektivt bidra till utsläppsmålet. Sverige tillämpar dessutom annan styrning för att hantera detta på ett mer kostnadseffektivt sätt, t.ex. EU-ETS, koldioxidskatter och andra styrmedel. Enligt Energimyndighetens prognoser. 4 kan det komma att fattas ca 1 Mto Se hur livsmedelsföretaget Leksands Knäckebröd jobbat med energieffektivisering sedan 50-talet. Ständiga förbättringar, livscykelkostnader och att ta tillvar..

klargörs politiskt (Energimyndigheten 2015). Denna förskjutning i ställ­ ningstagandena bottnar i den tilltagande insikten att vita certifikat inte är ett enda styrmedel, utan de facto en grupp styrmedel, med hjälp av vilka man kan nå olika övergripande mål. Åtgärderna för energieffektivisering sker i form av ett samarbete mella Effektivisering halverar energianvändning. October 30, 2019. Bostäder byggda på 60- och 70-talet är i behov av renovering. Det ger goda möjligheter att energieffektivisera och halvera energianvändningen. - När vi följer upp där ser vi att energianvändningen har halverats Se hur företaget Bandstål B Nilsson AB arbetat med att effektivisera sin energi. Genom bland annat snabbstängande portar, byte till LED-belysning och ändrat.

Myndigheters arbete med energi­ effektiviserin

jön. Effektivisering och/eller minskning av energianvändningen i byggnader bidrar därför till minskad miljöpåverkan. Naturvårdsverket och Energimyndigheten har i sin rapport Kontrollstation 2004 (SNV rapport 5393) redovisat en prognos över utsläpp av växthusgaser som tyder på en betydande ökning av utsläppen till år 2020 Vi tar inte betalt för tid, utan för skapat värde. Vår uppgift är att effektivisera och öka våra kunders produktivitet samtidigt som vi sänker våra kunders kostnader Incitament för energieffektivisering på Energimyndigheten. Projektet pågår till och med april 2021. Metodstöd. Inom projektet har olika hjälpmedel tagits fram för dig som vill energieffektivisera ditt företag. De kallas metodstöd. Med metodstöden kan du bland annat få hjälp med: hur du arbetar strukturerat med energi i företage Det finns många sätt att arbeta med effektivisering av energianvändningen. Det kan handla om tekniska lösningar för att stoppa energiläckage, exempelvis genom isolering av byggnader, eller att använda modernare installationer och apparater, till exempel för ventilation och belysning Lägre energianvändning - lägre klimatpåverkan Energieffektiviseringsföretagen (EEF) är en branschorganisation med visionen att säkerställa ett förnybart energisystem i Sverige. Organisationen samlar entreprenörer, installatörer, konsulter och tillverkare som erbjuder energieffektivisering till fastigheter och industrier

Sverige ska nå 50 % energieffektivisering - arbetet har

Energimyndigheten kommer under 2014 satsa pengar på miljöstudier som är direkt kopplade till investeringar i energieffektivisering av fastigheter och byggnader. Syftet är att utreda hur sökande kan använda energitjänster vid en investering för att åstadkomma en specifik effektivisering Energimyndigheten har skapat ett program för energieffektivisering (PFE). Målgruppen är energiintensiva industriföretag. Företag som följer programmet kan få en viss skattebefrielse på el som används i tillverkningsprocesser Energimyndigheten arbetar med förnybar energi, klimatinsatser, bättre teknik och smartare energianvändning Energimyndigheten verkar dock ha ett stort förtroende för elbolagens vilja att hjälpa sina kunder att effektivisera sin energianvändning. Att effektivisera energianvändningen är en av flera viktiga parametrar för att öka industrins konkurrenskraft. Regeringen har i flera år bett polisen att effektivisera och intensifiera avvisningarna

Energieffektivisering - Naturvårdsverke

Effektivisering är inte en uppoffring, utan ett sätt att vässa konkurrensfördelarna. 2. det fastställs ett mål för respektive sektor i de sektorsstrategier som Energimyndigheten arbetar med. Det kommer att göra strategierna mer pricksäkra och säkerställa effektiva styrmedel Att spara energi handlar både om den direkta energin som el och diesel och den indirekta som mineralgödsel och foder • Effektivisering av industrins energianvändning o Digitalisering o Värdekedjeperspektiv o Processintegration Förnybara energibärare i •30 Mkr från Energimyndigheten •1 januari 2018 som längst t.o.m. 30 november 2019 •Projektområden -Minskade utsläpp -Förnybara energibärare en effektivisering av bebyggelsens energianvändning och att detta görs på ett sätt som inte hämmar innovation och teknikutveckling. Energimyndigheten har inte några synpunkter på betänkandet i övrigt då det behandlar delar och aspekter av byggregelverket som inte har direkt koppling till energiområdet Förutom Robin Hood-skatten på produkter, vill Miljöpartiet införa ny lagstiftning för att tvinga energibolagen att genomföra effektiviseringar hos sina kunder, så kallad kvotplikt, och på så vis..

Energieffektivisering i transportsektorn - Energimyndighete

Potentialen i effektivisering och förnybar el är inte bara större utan även långt snabbare än för kärnkraft. Därför menar vi - precis som FN:s klimatpanel och Internationella Energimyndigheten - att effektivisering och förnybar el är viktigast i klimatarbetet. Kärnkraften är alltså oönskad, dyr, långsam och onödig Genom effektivisering och utbyggnad av förnybara energikällor går det snabbare att minska utsläppen. Vindkraftverk och många andra förnybara energikällor kan byggas på några månader och det går fort att bygga ut dem storskaligt eftersom de är förhållandevis små och byggs på många platser. På femton år hinner vi bygg

- Effektivisering i befintligt bestånd - Motverkas av byggregler vid nybyggnation • Övrig elanvändning ökar något (hushållsel och driftel) Energimyndigheten . 160 140 120 100 80 60 20 o oo o o o o o o o o o oo o o o o o o o oo o o o o o o oo o . Distributionsförluster Tanken är att det ska vara helt upp till energibolagen att välja vilken typ av effektiviseringar de vill göra och i vilken sektor. Det kan riktas både till industri och hushåll. - Enligt Energimyndigheten finns det potential att spara 8 TWh per år inom industrin, säger Per Bolund (MP) Vindkraft medför heller inget av dessa problem. Det är av dessa skäl som både FN:s klimatpanel IPCC och Internationella Energimyndigheten IEA bedömer effektivisering och förnybar energi som viktigare än kärnkraft. När jag nyligen under ett par års tid var medlem av EU-kommissionens High Level Group on Competitiveness Energimyndigheten fick den 6 juli 2017 i uppdrag av regeringen att formulera sektorsstrategier för energieffektivisering. Det ska ske i samråd med berörda myndigheter och tillsammans med olika branscher. Resultatet blir alltså inget mål som ska fastställas av riksdagen Energimyndigheten beviljar 47 miljoner kronor till 22 projekt i den första ansökningsomgången inom programmet Effektivisering av industrins energianvändning - forskning och utveckling. Programmets mål är att bidra till att en effektivisering av svensk industriell energianvändning på både kort och lång sikt

1. Lägga mer fokus på effektivisering i driftskedet, dvs. att först genomföra de åtgärder som har mycket kort återbetalningstid 2. Öka energikompetensen i hela samhällsbyggnadssektorn genom olika utbildningsinsatser 3. Fastighetsägare bör använda den s.k. totalprojektmetoden för att beräkna lönsamhet i effektiviseringsprojekt 4 Energimyndigheten om energitjänster. EPC på Wikipedia. EPC i kommunernas energiarbete (Siemens 2015) EPC - lönsamma projekt (Schnieder 2015) Pågeånde och avslutade projekt: Transparense. Changebest. European energy service initiativ (EESI) Streetlight EPC. P U Benef. Samlad dokument från olika EUprojekt. Branchorganisationer. Tanken är att det ska vara helt upp till energibolagen att välja vilken typ av effektiviseringar de vill göra och i vilken sektor. Det kan riktas både till industri och hushåll. Enligt Energimyndigheten finns det potential att spara 8 TWh per år inom industrin, säger Per Bolund (MP). Notan? Den kommer inte märkas av, enligt Bolund En rimlig grad av effektivisering bör kunna medföra en reduktion av den använda energin för uppvärmning och varmvatten med 50 % för de fastigheter som genomför en energieffektivisering. En årlig energieffektivisering av 5 % (14 200 000 m2) av det befintliga beståndet kan utföras

Energimyndigheten avsätter under 2014 medel för miljöstudier som är direkt kopplade till en investering i energieffektivisering i fastigheter och byggnader. Syftet är att utreda hur sökande kan använda energitjänster vid en investering för att åstadkomma en specifik effektivisering. Utlysningen stänger den 31 mars 2014 Andelen förnybara bränslen i de svenska drivmedlen har ökat kraftigt under de senaste åren. Under 2019 konstateras dock en minskning i andelen förnybart, enligt Energimyndighetens rapport Drivmedel 2019. Årets sammanställning av drivmedelsleverantörernas rapportering Drivmedel 2019 är nu klar. Sammanställningen omfattar drivmedel som används inom vägtrafik och till.

Energieffektivisering och energibesparing innebär att man försöker effektivisera befintlig energiomvandling antingen genom att minska energianvändningen eller genom att få ut mer nytta av befintlig energianvändning. På så vis kan man få tillgång till mer energi i samhället utan att öka energiproduktionen. [1] Därmed kan det hushållas bättre med naturresurser, kapital och milj (Energimyndigheten) Fönster och dörrar läcker mycket värme. Ju högre U-värde fönstren har, desto större del av pannans värmeeffekt är det som passerar ut genom fönstren. U-värde är ett mått på värmeledningsförmåga med enheten W/m2,grad. Gamla tvåglasfönster kan ha ett U-värde på 3,0 W/m2,grad, medan moderna ener Produktupphandling och effektivisering av byggnadsbeståndet i Sverige och utvalda länder 2007-03-23 Medverkande Från Borg & Co medverkade Nils Borg (huvudförfattare, nils@borgco.se) Rapporten är skriven på uppdrag av Energimyndigheten. Handläggare på Energimyndigheten är Anna Forsberg, anna.forsberg@energimyndigheten.se

Energimyndigheten finansierar 1 514 400 av totalt 3 014 400 SEK. Resultat. Effektivisering av kommunala transporter - en komparativ analys av 20 CERO-kommuner av Markus Robèrt, Nils Brandt och Olle Jonsson utgiven 2012. Presentation från programkonferens. Forskningsprojektet Effektivisering av kommunala transporte Statens energimyndigheten ska redogöra för hur myndigheten bidragit i arbetet med Energiunionen och rättsakterna i EU:s klimatpolitiska ramverk. Statens energimyndighet ges i uppdrag att genomföra särskilda satsningar på effektiviseringar i sin verksamhet 2018

RENOVERING OCH EFFEKTIVISERING AV MILJONPROGRAMMET . Källa: SABO och Industrifakta MILJONPROGRAMMET Uppdrag till Boverket och Energimyndigheten att utarbeta ett förslag till nationell strategi för renoveringar som ökar energiprestandan i befintliga byggnader effektivisering och ökad elgenerering: Ex Ökad elproduktion 1TWh/år • Egenproducerad el: 6 TWh/år (20%) SMF, energiintensiv industri, icke PFE thomas.bjorkman@energimyndigheten.se johanna.moberg@energimyndigheten.se Lokalt och regionalt arbete filip.ekander@energimyndigheten.s Energimyndigheten Box 310, 631 04 Eskilstuna, Besöksadress: Kungsgatan 43 Telefon: 016-544 20 00, Fax: 016-544 20 99 www.energimyndigheten.s Energimyndigheten bedömer SootTechs teknologi som energimässigt relevant och satsar 1.9 miljoner i affärsutvecklingslån för snabb kommersialisering av tekno till kraftsektorn

Vill ditt företag bli mer energieffektivt? - SMTF

Två unga Uppsalabaserade företag får finansiering från VINN NU med 300 000 kronor vardera när Energimyndigheten, Tillväxtverket och Vinnova satsar på personer i åldrarna 18-30 som startat. Energieffektivisering - så fungerar det! Vi inleder alltid med en energianalys av den aktuella fastigheten och tittar på dina möjligheter som fastighetsägare. Det handlar inte bara om minskad energianvändning genom modernare belysning, vi ser också till att din anläggning blir effektiv över tid har Energimyndigheten, Skogstyrelsen, Jordbruksverket, Fiskeriverket och för effektivisering finnas genom övergång till ny teknik. Energianvändningen inom fisket är relativt låg jämfört med jord- och skogsbruk vilket framför allt beror på att det är en liten näring effektivisering. Tre scenarier har tagits fram som visar både på en möjlig ökning eller minskning av elanvänd - ningen fram till 2050, se figur 2 ovan. Elanvändningen i Sverige har legat relativt kon-stant på 130-140 TW h/år i 25 år. Dessförinnan ökade elanvändningen med i genomsnitt 4-5 procent per år Energivärlden.se är en mötesplats som synliggör och breddar kunskapen om några av de viktigaste energi- och klimatfrågorna. Här presenterar vi goda exempel, fördjupande analyser och spännande intervjuer - där energiomställningen är det bärande temat

Vattenkraft - Energimyndighete

samverkansprogram som Energimyndigheten och Jernkontoret genomförde under perioden 2013-2018. Programmet finansierade totalt 20 projekt, varav 19 hämtades in via tre öppna Effektivisering av råvaru-, energi- och materialbehov samt ökad användning a GeoBIM för effektivisering av saneringsprocessen vid förorenad mark. Projektet utvecklar GeoBIM-konceptet med tillämpning på förorenad markdisciplinen, med fokus på saneringsprocessen Energimyndigheten fått regeringsuppdrag att ta fram strategier för energieffektivisering för olika sektorer, ett arbete som just påbörjats.4 1.2 SYFTE OCH OMFATTNING effektivisering av elanvändningen har WSP valt att dra slutsatsen just att effektivisering a

Energimyndigheten har tidigare varnat för att målet inte kommer kunna nås utan att energieffektiviseringen får en större roll, och har haft som förslag att istället öka budgeten med nästan det dubbla. Resultatet blev dock det motsatta - från 200 miljoner kronor kommer Energimyndigheten bara ha betydligt mindre kvar att förfoga över Regeringen har uppdragit åt Boverket att i samverkan med Energimyndigheten och Naturvårdsverket analysera och konkretisera de åtgärdsförslag som rör en ändrad lagstiftning vid ny- och ombyggnation samt införande av ekonomiska incitamen Energimyndigheten förutser i sin prognos, baserad på styrmedel beslutade till och med halvårsskiftet 2008 - alltså innan regeringen la sitt förslag, en energieffektivisering på nära 2 procent årligen fram till 2020 De aktörer vi pratat med är positiva till ett angreppssätt där branscher jobbar med ett gemensamt fokus på olika utmaningar eller möjligheter till effektivisering, säger Anette Persson. Dialoger startas upp. Energimyndigheten ska under den närmaste tiden utforma det program som ska ligga till grund för samverkan inom sektorerna

Energieffektivisering. Forskningsgrupp Forskningen i denna grupp syftar till att effektivisera energianvändning av begränsade resurser, vilket krävs för hållbar utveckling både lokalt och globalt. Under de senaste åren har både klimatproblemet och problemet med begränsade resurser blivit konkret och tydligt för alla 6 Effektivisering med ekonomi på gården 1.4.2 Checklistan Checklistan skickas ut till lantbrukaren i god tid innan mötet minst 1 vecka. Vid det förberedande samtalet har rådgivaren gått igenom vilka uppgifter som lantbrukaren behöver plocka fram för att kunna få ner alla uppgifter i checklistan

Stöd för effektivisering - Ekonomistyrningsverke

- Enligt Energimyndigheten finns det potential att spara 8 TWh per år inom industrin, Det ska ske genom att bolagen utför effektiviseringar så att deras kunder förbrukar mindre el Energimyndigheten tror inte på EU:s vita certifikat. Tanken med förslaget är att medlemsländerna ska upprätta förteckningar över vilka åtgärder som ska vara godkända inom systemet. EU-kommissionen ger exempel på åtgärder: effektivisering av slutförbrukarnas uppvärmningssystem, montering av tvåglasfönster eller isolering av tak Energimyndigheten ger 940 000 kronor till SABOs nya klimatinitiativ. Pengarna kommer bland annat användas till att ta fram ett inriktningsbeslut, modell och mål för ett nytt klimatinitiativ, beräkningsmodeller för utsläpp att använda i klimatinitiativet samt en modell för klimatsamverkan som bostadsbolag och fjärrvärmeföretag kan använda i sitt lokala arbete Effektivisering av verksamhetsel (mätstudie), november, 2015 Förord Beställargruppen lokaler, BELOK, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Sveriges största fastighetsägare med inriktning på kommersiella lokaler. BELOK initierades 2001 av Energimyndigheten och gruppen driver idag olik

Energieffektivisering i industrin - Naturvårdsverke

miljövänligt. Därför erbjuder Energimyndigheten små och medelstora företag att delta i nätverk med andra företag för att få stöd av en energiexpert, utbyta erfarenheter och öka företagets energikompetens. Nätverken finns över hela landet och koordineras av det regionala energikontoret eller länsstyrelsen i ditt län Energimyndigheten bjuder därför in er som arbetar med forskning, utveckling och innovation såväl som effektivisering av verksamheten och bred implementering av befintliga lösningar. Vi vill diskutera framtidens utmaningar och möjliga lösningar för svensk industri med er från företag, akademi, institut, regionala organisationer och myndigheter effektivisering och kopplingen till minskad miljöpåverkan. Förkunskaper kring energieffektivisering, miljökvalitetsmål och Energy Performance Contracting underlättar förståelsen av rapportens innehåll. 2.2.3 Avgränsningar EPC-projekt från 1995 och framåt har främst ingått i studien, men det finns något exempel på äldre projekt Energimyndigheten finansierar fem olika projekt vid Avdelningen för Energisystem med totalt 16,5 miljoner kronor fram till och med 2018. Det handlar om energieffektivisering i aluminiumindustrin likaväl som i kulturhistoriskt viktiga byggnader Energimyndigheten stödjer företagen till dess innovationen nått en sådan mognadsgrad att privata aktörer är beredda att gå in med finansiering och driva fortsatt utveckling. Energimyndigheten arbetar med ett verktyg som kallas bidrag med royalty. tillväxtmöjligheter eller ökad effektivisering

Modell för identifiering av lämplig effektivisering av energitekniska system i byggnader. Således finansieras Milestone dels av Energimyndigheten samt ett företagskonsortium bestående av Bravida, DynaMate, Humlegården Fastigheter och Stockholms Stads Fastighetskontor När Energimyndigheten har utrett frågan om kvotplikt i Sverige har de tittat på de två länderna för att se hur ett liknande system skulle kunna fungera här. I Danmark blev det en samhällsekonomisk vinst när effektiviseringar riktades mot industri och näringsliv, medan det blev en samhällsekonomisk kostnad när energieffektiviseringen riktades mot vanliga hushåll

Energimyndigheten och Naturvårdsverket har gemensamt fått i uppdrag att ut-arbeta ett underlag inför utvärderingen av klimatpolitiken av klimatpolitiken vid kontrollstationen 2008. • Effektivisering är identifierad som en billig åtgärd inom flera sektorer Emellertid kommer alltid frågor om dammsäkerhet, effektivisering och småskalig utbyggnad av så kallad miljöanpassad vattenkraft att kvarstå. På längre sikt kan, på grund av ökad och intensivare nederbörd, nya frågor kring erosion och översvämningar uppkomma Vita certifikat är ett marknadsbaserat system för att uppnå ökad energieffektivisering, minska energianvändning, eller att minska koldioxidutsläpp genom effektivisering. Marknaden ska styra vilken typ av åtgärder som genomförs och var. Systemet ska uppmuntra energiföretag att genomföra energiåtgärder hos sina kunder. Ett system för vita certifikat ska utgå från ett övergripande systemmål, som sedan styr systemets utformning. Att den slutliga energianvändningen. effektivisering av avloppsvattenrening Adress/address Box 5302 40014 Göteborg Anslagsgivare för projektet/ Project sponsor Telefonnr/Telephone 031-725 62 00 Energimyndigheten, Svensk Fjärrvärme, Svenskt Vatten, Purac, Alfa-Laval samt Stiftelsen IVL Rapportförfattare/author Jenny Arnell Rune Bergström Mats Ek Bengt Hanse Energimyndigheten föreslår vindkraftverk på Billingen - på mark som sträcker sig över två naturskyddade områden, Regeringen satsar 300 nya miljoner kronor på energi-effektivisering 2010. Pengarna går delvis till kommuner och landsting men också till småföretagare

Energimyndigheten (se Energigastekniskt utvecklingsprogram 2009-2012, Dnr 2008-3069, nedan omnämnt som Programbeskrivningen) bidrar till ett minskat oljeberoende och erbjuder betydande effektivisering av energianvändning och minskad miljöpåverkan. SGC Rapport 2012:267 6 Svenskt Gastekniskt Center AB, Malmö - www.sgc.s effektivisering samt att analysera ägarfrhållanden på hyresbostadsmarknaden . Regeringens beslut Regeringen uppdrar åt Boverket att îutvärdera det avvecklade stdet fr renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden, îanalysera vilka styrmedel eller kombinationer av styrmedel som är mes Regeringen gav under 2015 Energimyndigheten i uppdrag att senast 14 december 2015, redovisa underlag för strategisk prioritering av forskning och innovation på energiområdet för perioden 2017-2020. Detta arbete drivs inom myndigheten under projektnamnet Fokus IV. Som hjälp för att identiiera samhällets behov av forsknings- och innovations

Utan effektiviseringar är inga sektorer framtidssäkrade. Detta gäller transporterna, bostäderna, tjänstesektorn och alla andra delar av samhället. Energimyndigheten erbjuder ett ekonomiskt stöd till små- och medelstora företag för att genomföra en energikartläggning Energimyndigheten och EU-kommissionen kommer under de närmsta åren att lägga stor vikt vid renovering för att öka effektiviseringstakten i befintlig bebyggelse. Inom detta övergripande Fördjupningsområde samlas de Fördjupningsområden inom BeBo som främst handlar om effektivisering i befintlig bebyggelse Naturvårdsverket och Energimyndigheten har redovisat en prognos som tyder på att utsläppen av växthusgaser kommer att öka kraftigt till år 2020. Naturvårdsverket konstaterar i prognosen att all energianvändning påverkar miljön på något sätt och att en effektivisering av energianvändningen

Spara energi - LRF

Energimyndigheten varnar: Energieffektiviseringsmålen

Energimyndigheten har fått i uppdrag av rege-ringen att i samråd med berörda m yndigheter, och tillsammans med olika branscher, formulera sek-torsstrategier för energieffektivisering. Fastighets-nätverket i Region Örebro län bildar nu strategi-nod. Syftet är att främja nya samarbeten och in-novationer i regionen där aktörerna tillsamman tenderar att vara svåra att mäta. Energimyndigheten har t.ex. webbplatser som riktar sig till specifika grupper, t.ex. Energikalkylen, som riktar sig till innehavare av småhus och lägenheter. , , Energimyndigheten meddelar att man under 2014 kommer att avsätta medel för miljöstudier som är direkt kopplade till en investering i energieffektivisering i fastigheter och i byggnader. Syftet är att utreda hur sökande kan använda energitjänster vid en investering för att åstadkomma en specifik effektivisering Energimyndigheten har beviljat 207 miljoner kronor i stöd till ett projekt som ska utveckla koldioxidfri gruvbrytning. Stödet går till fem bolag, LKAB, ABB, Epiroc, Combitech och Volvokoncernen ring bli aktuellt i Sverige efter en ny utredning från Energimyndigheten. V. ITA CERTIFIKAT. är styrme-del som stimulerar energi-bolagens effektiviserings-arbete. Bolagen tilldelas kvoter för energi - effektivisering som måste uppfyllas kunderna. När en kvot är uppfylld och kontrollerad får energibolaget ett certifikat. I vissa länder kan energi

Energieffektivisering i bostäder och lokaler

Under år 2008 genomförde Energimyndigheten kartläggningar över energianvänd-ningen i badhus, ishallar, sporthallar och kombianläggningar. Myndigheten har även gjort liknande kartläggningar i kontor, skolor, vård- och handelslokaler. Energi- inventeringarna visar att genomsnittet för Sveriges idrottsanläggningar är en specifi Energimyndigheten bearbetar detta uppdrag genom att stödja forskning och teknikutveckling, hjälpa företag att effektivisera sin energianvändning, samarbeta internationellt och ge de svenska hushållen information om en smartare energianvändning. Genom att finansiera forskning och utför

Mikronät för solel, likströmsteknik och batterier | WSP

2.6 Effektivisering energimyndigheten [1] visades att störst besparing erhålls av de som är installerade i hus med högt energibehov (34 300 kWh) och använder sig av golvvärme. Besparingen uppgick till 80 % jämfört med om elvärme hade använts.. frågor och mjuka frågor är de som kommit längst i sitt effektiviserings-arbete. Det är först när man ser en helhet bland alla delar som man lyckas riktigt bra. Handboken har tagits fram av Region Värmland på uppdrag av Energimyndigheten. Huvudförfattaren, Mikael Söderström Rosén, ha en allmän uppfattning att kommunala fastighetsbolag förmodligen jobbar med effektivisering (Energimyndigheten, 2007a). I Sverige är det inte bara den totala energianvändningen som har ökat, utan även prisnivån på energi. (Energimyndigheten, 2007a Effektivisering | Energivärlden - energivarlden.se: energivarlden.se: http://www.energivarlden.se/effektivisering/ Nu är tidningen Energivärlden digital - energimyndigheten.se: http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2017/idag-blir-tidningen-energivarlden-digital/ Energivärlden - Energimyndighetens tidskrift: klimatsmart.s Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län (avslutat) Länsstyrelserna i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län har mellan 2011 och 2014 drivit ett projekt för att effektivisera de kommunala transporterna i 16 av länens kommuner

 • Företrädesrätt Handels.
 • Louis Pasteur experimento.
 • Olivträd blommar.
 • Barnhem Lidingö.
 • Мотивиращи бизнес цитати.
 • Fidget spinner website.
 • Hur tillverkas rostfritt stål.
 • Who does Inojin marry.
 • Boxningssäck hemma.
 • Tillmatningsset video.
 • Trygghansa sjukskriven.
 • Clubs Luzern Corona.
 • Rockstar Support ticket.
 • Avicii David Bergling.
 • Alex Rodriguez personality.
 • MTV Wolfenbüttel Schwimmschule.
 • Cutaneous larva migrans home remedy.
 • Skadeskjuta vildsvin.
 • Meditation Manual wow.
 • Slipa skidor Stockholm.
 • Förtroliga webbkryss.
 • Vacation rentals NYC Midtown.
 • Fastighetslån företag kalkyl.
 • Test io reviews Reddit.
 • Superjumbo gitarr.
 • Begagnade Kia Västerås.
 • Luftkastellet Malmö.
 • Arkan Asaad taekwondo.
 • Volturi actors.
 • Rostfri kulventil 1/2.
 • Köpa sommarhus Danmark.
 • 5G bands.
 • Which is the most populous state in Australia.
 • 300 poäng gymnasiet.
 • Cabo San Lucas.
 • Touchskärm 55 tum.
 • 3 Pandas in brazil.
 • Pages jaunes 63 Riom.
 • Darf jeder Katzen züchten.
 • Huddinge kommun förskola kö.
 • Stickningar i bröstet covid.